Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Dan pobjede na Bedru, 17. dan Ramazana

Allah vas je pomogao na Bedru, kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojte, da biste bili zahvalni. (Alu-‘ Imrân, 123)

U ovom mubarek mjesecu, èije darove i blagodati mu'mini sa radošæu prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju, nalazi se i dan Bedra.

Druge godine po Hidžri, prije više od 1400. godina dogodila se bitka na Bedru, poznata kao 'Bedr el-kubra' (Veliki Bedr). Jugozapadno od Medine, na udaljenosti od oko 150 kilometara, nalazi se mjesto Bedr, èije je ime trajno saèuvano u Kur'anu, a.š. Ovaj dogaðaj promijenio je tokove svjetske povijest.


Tog dana, 17. ramazana, muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca, a muslimana je bilo oko 300, što znaèi da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika.
U Kur'anu, a.š., se napominje da je Allah, dž.š., poslao meleke da pomognu mu'minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveæe žrtve. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži èovjekova spremnost, odluènost, hrabrost i ustrajnost.

Borili su se na Bedru, Resulullah i ashabi, potvrdili su i dokazali, koliku snagu, hrabrost, odluènost i strpljivost daje islam. Znali su da je Allah, dž.š., na strani onih koji nose iman u svom srcu.

Allah, dž.š., u Kur'anu, a.š., iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi:


Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. A Allah je sa strpljivima. (El-Bekare, 249)

 

U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik, s.a., ne daje ashabima genocidna , krvava i rušilaèka uputstva, nego im se sasvim mirno obraæa ovim rijeèima:

 

"Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Podstièem vas da èuvate islam! Allah vas na to upuæuje! Odvraæam vas od nasilja, a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. Allah je Uzvišen, istinu nareðuje i iskrenost propisuje. On daje dobro onima koji ga zaslužuju, prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. Ljudi se meðusobno po dobru odlikuju i spominju. Došli ste na Bedr, na mjesto istinskog iskušenja, kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. Pomoæu strpljivosti, Allah u odluènim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge. Strpljivošæu se postiže spas na obadva svijeta. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur'anu propisao, ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima pouèio. Odluèno se prihvatite djela kojima æe vaš Gospodar biti zadovoljan. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i, na ovome mjestu, na Bedru, zaslužiæe te Njegovu milost i oprost koji vam je obeæan. Allahovo obeæanje je istinito. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. Samo Njega molimo za pomoæ, u Njega se uzdamo i Njemu se vraæamo. Neka Allah oprosti meni i mu'minima."

 

Allahov Poslanik i šura na dan Bedra


Kada je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, saznao za pokret Kurejšija savjetovao se sa ensarijama i muhadžirima. Prvo su govorili muhadžiri pa su lijepo odgovrili. Poslanik je ponovo tražio savjet, pa su ponovo progovrili muhadžiri.

 

Poslanik je i po treæi put tražio savjet, tako da su ensarije shvatile da Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, cilja upravo njih. S'ad ibn Muaz tada reèe: "O Allahov Poslanièe, kao da nas ciljaš."

Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, je interesovalo njihovo mišljenje, jer su mu ensarije dale prisegu da æe ga braniti u njihovoj zemlji, zato kada je Poslanik odluèio da izaðe želio je znati njihovo mišljenje i stav.

 


S'ad dalje reèe: "Možda se pribojavaš da ensarije smatraju da su dužni pomoæi te samo u njihovoj zemlji, a ja ti odgovaram u ime ensarija: Idi gdje god hoæeš, spajaj uže koje hoæeš, i kidaj koje hoæeš, uzmi od našeg imetka šta želiš i daj nam šta želiš, a ono što uzmeš od nas nam je draže nego li ono što si ostavio. Što god narediš uèiniæemo.

Tako mi Allaha kada bi išao do Berkul Gamada mi bismo te pratili. I tako mi Allaha, kada bi nam se prepreèilo i ovo more, mi bi krenuli njime."


Mikdad je takoðer rekao: "Neæemo ti reæi kao što je narod Musa'a rekao: "Idite ti i tvoj Gospodar pa se borite a mi æemo ovdje sjedeti." Boriæemo se sa tobom, sa tvoje desne i lijeve strane, ispred i iza tebe."

 


Poslanikovo lice je tada zablistalo od radosti. Reèe: "Krenite i radujte se. Allah mi je obeæao jednu od dvije skupine a meni je prikazano mjesto njihove pogibije."

 

Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, kao vojskovoða

 

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je u srce svakog vojnika usadio vjeru u Allaha i ubjeðenje da je vojevanje pod voðstvom Poslanika - borba pod okriljem Objave... On je uspio da kod svojih vojnika usadi èvrstinu i želju za borbom sve do zadnjeg izdisaja.

 

Samilost Poslanika èak i u sred bitke i prava djece a ne njihovo guranje u boj


Kada su muslimani krenuli ka Bedru, izašao je i djeèak po imenu Umejr ibn Ebi Vekkas koji je imao šesnaest godina. Plašio se da ga Poslanik neæe primiti jer je mlad, zato se krio od oèiju Allahova Poslanika. Kada ga je njegov veæi brat S'ad ibn Ebi Vekkas vidio kako se krije upitao ga je o razlogu pa mu Umejr reèe: "Plašim se da me Poslanik ne vrati, a ja volim da se borim ne bi li me Allah opskrbio šehadetom."

Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je htio da ga vrati pa se Umejr rasplakao. Srce Allahovog Poslanika se ražalostilo pa je Umejru dozvolio da uèestvuje u borbi.

 

Samilost Poslanika prema djeci se jasno izrazila i na Uhudu, kada je Poslanik vratio skupinu djeèaka zbog toga što su još uvijek bili mladi. Vratio je ashaba po imenu Semure ibn Džundub i Rafia ibn Hudejdža koji su imali petnaest godina.

 

Ebu Rafi se zauzeo sa svog sina rekavši: "O Allahov Poslanièe, moj sin Rafi' je strijelac. "Poslanik je tada dozvolio da Rafi uèestvuje u borbi. Semure ibn Džundub je bio istih godina kao i Rafi', stoga kada je Poslanik dozvolio Rafiu da uèestvuje u borbi Semure reèe: "Dozvolio si Rafiu da se bori a mene si vratio a kada bi se pohrvali ja bi ga savladao. "Zatim su se pohrvali i Semure je savladao Rafia, pa je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, i njemu dozvolio da uèestvuje u borbi.


- Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, meðu muslimanima širi duh jednakosti i ravnopravnosti


- Vojskovoða gladuje zajedno sa svojim vojnicima


Ebu Talha kaže: „Požalili smo se Poslaniku na glad i otkrili svoje stomake na kojima je bio svezan kamen. Poslanik je otkrio svoj stomak na kojem su bila svezana dva kamena."


- Vojskovoða koji uliva nadu uz djelo


- Voskovoða koji ne jede osim sa svojom vojskom


- Strpljivost i išèekivanje nagrade prilikom gubitka miljenih

 


Zato noæ Bedr treba da bude ogledalo naše ispravnosti prema stavovima našim u životu.

 

Uzmimo poruku Bedra, uzmimo poruku ramazansku, ponesimo je sa sobom, podijelimo milost ramazansku, podijelimo ljepotu ramazansku sa svakim.

 

Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik, s.a., je rekao:

 

"Ko bude imao tri svojstva, osjetit æe slast imana. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog. Da voli i poštuje èestite osobe u ime Allaha. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva, da mu povratak u zabludu bude odvratan, kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude baèen u vatru."


Obavljati namaze, postiti, davati zekat, sadekatu'l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati, sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i znaèaj. Oni koji su na strani Resulullaha, s.a, i ashaba, r.a., oni æe sigurno uspjeh doèekati, a oni koji su na strani širka, Ebu-Džehla i mušrika, ova skupina æe bez sumnje poražena biti i poniženje doživjeti.

 

Molimo Allaha, dž.š., da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra. Amin!


mesihatsandzaka.rs


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis