Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Lejletu-r-Regaib, noæ želja, nade i ibadeta

Danima je Ibrahim a. s., uèio dovu u kojoj je molio Allaha dž. š. da arapskom narodu pošalje poslanika. Dova Ibrahim a. s. je pomenuta u Kur'anu i glasi:

"Gospodaru naš, pošalji im Poslanika jednog od njih koji æe im èitati Tvoje ajete, poduèavati ih Knjizi i mudrosti i oplemenjivati ih. Zaista si Ti jak i mudar." Suretul-Bekare, ajet 130

Dvije mubarek noæi su u mjesecu Redžebu: Lejletu-r-Regaib i Lejletu-l-Mi'radž, koje predstavljaju prve vjesnike, nama muslimanima, najdražeg gosta - RAMAZANA. (Lejletu-r-Regaib je u èetvrtak, 23.05.2012. godine)

Noæ Lejletur-regaiba bila je prekretnica, koja je objasnila razlog svega stvorenog na ovom svijetu. Ova noæ je dala prvoj, jedinoj i pravoj vjeri, najveæeg oslonca, pomagaèa i borca za vjeru islam. Èista i nježna ljubav hazreti Amine i Abdullaha poklonila je ljudima buduæi Uzor u svemu.

"Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na ovom svijetu i koji èesto Allaha spominje." S. El-Azhab, ajet 21.

U noæi Lejletur-regaiba javili su se vidljivi znaci Poslanika, kojeg je još Isa a. s. najavio svojim uèenicima, a što i Kur'an potvrðuje.

"Kad Isa, sin Merjemin, reèe: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljen Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku èije je ime Ahmed, koji æe doæi poslije mene". S. Es.Saff, ajet 6.

Lejletul- regaib je i noæ dova, želja i nade. Imajuæi na umu da je dova ili molba Allahu dž. š., bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noæi Lejletur-regaiba dokuèimo Allahovu milost, blagodat i bereket.

Dova je posebno potrebna današnjem èovjeku koji u brzom i dinamiènom životu èesto izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu izmeðu duhovnog i materijalnog

Zato vjernici u ovoj noæi mole Allaha dž. š. da im primi tewbu - pokajanje. Ali, vjernici moraju znati da je ovo i noæ kada i obiène svakodnevne želje i nade mogu uputiti svome Gospodaru Allahu dž. š., koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava.

Allah dž. š. dozvoljava da želje i nade ožive u ovoj mubarek noæi i da dobiju krila. U ovoj noæi nek vjernici otvore svoja srca i duše i ne sumnjaju u Allahovu dž. š. milost koja je neogranièena
Noæ Lejletu-r-Regaiba obilježavamo mnogobrojnim ibadetima: zikrom, postom, uèenjem Kur'ana i salavata. 

U ovoj noæi klanja se i poseban nafile namaz koji ima dvanaest rekjata.
Nakon svaka dva rekjata predaje se selam.

Na svim rekjatima uèi se Fatiha (tri puta), zatim sura El-Kadr (Inna enzelnahu) i dvanaest puta sura Ihlas (Kul huveallhu ehad.

Po završetku ove nafile namaza prouèi se salavat: "Allahumme salli ‘ala Muhammedin-nebijjil-umijji ve ‘ala alihi ve sahbihi ve sellim".

Zatim se uèini sedžda na kojoj se sedamnaest puta uèi: "Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul-melaiketi ver-ruh".

Vrativši se sa sedžde treba prouèiti dovu: "Rabbigfir verham ve te džavez ‘amma te'alem inneke entel-e'azzul-ekrem. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hejji' lena min emrina rešeda."

Poslije toga se ponovo vratiti na sedždu i prouèiti:"Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul-melaiketi ver-ruh", na ovoj sedždi istaknuti želju koja æe ako Bog da biti primljena.

Vjerovjesnikova, a.s., dova koja glasi:

"Allahumme barik lena fi redžebe ve šabane, ve belligna ramadane. "

"Allahu naš, podari nam bereket u redžebu i šabanu i podari nam da doèekamo ramazan".

Bože Milostivi, Uèini da samo Tebi služimo! Da se grijeha klonimo! Da istinu govorimo! Da dobra djela èinimo! Da se tuðeg hakka klonimo! Ne dozvoli da nas zavara uspjeh, niti poraz baci u oèaj! Nauèi nas da je tolerancija najviši stupanj moæi, a želja za osvjetom, prvi znak slabosti! Bože Pravedni, Kada se mi ogriješimo o ljude, podari nam snagu izvinjenja! A kada se ljudi o nama ogriješe, podari nam snagu oprosta!

Allahu Sveznajuæi, nauèi nas kako da zaslužimo Tvoju uputu, milost i oprost. Pouèi nas, Bože, da mijenjamo kod sebe ono što nije dobro, jer znamo da Ti neæeš promijeniti stanje jednog naroda dok se on sam ne promijeni!

Allahu Milostivi, olakšaj nam izbor. Uputi nas pravim putem. Pokaži nam šta je za nas najbolje, jer mi smo svjesni da bez Tvoje upute i pomoæi mi smo nemoæni. Zato Ti uèimo dovu - Bože, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas! Amin!


mesihatsandzaka.rs

 


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis