Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

OMIZ-e NOVI PAZAR: KONKURS ZA GLAVNOG IMAMA

01/02/2017.

Na osnovu èlana 5. Pravilnika o službenicima IZ-e Sandžaka, OMIZ-e Novi Pazar
raspisuje:

K O N K U R S

za radno mjesto glavnog imama

Pored opštih uslova propisanih u èl. 10 Pravilnika o službenicima IZ-e Sandžaka, kandidat treba da ispunjava sljedeæe uslove:
• Visoka struèna sprema iz oblasti Islamskih nauka
• da nema smetnji za imenovanje od strane Reisul-uleme Islamske zajednice Srbije
• radno iskustvo, najmanje pet godina, u Islamskoj zajednici,
• poznavanje arapskog jezika.

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti sljedeæu dokumentaciju:
• Kopiju diplome završenog jednog od fakulteta islamskih nauka,
• Uvjerenje o državljanstvu,
• Izvod iz matiène knjige roðenih,
• Uvjerenje da se ne vodi krivièni postupak,
• Uvjerenje o nekažnjavanju,
• CV (kraæa biografija).

Rok za podnošenje prijave je 8. dana od dana objavljivanja na službenom sajtu Mešihata IZ-e Sandžaka
Prijave se mogu dostaviti lièno ili poštom na adresu, Mešihat IZ-e Sandžaka, ul 1. maj br. 48/A 36300 Novi Pazar

U Novom Pazaru,
01.02.2017. / 04. džumadel-ula 1438.

OMIZ-e
NOVI PAZAR


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis