Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

SINAN-BEGOVA MEDRESA: KONKURS ZA DIREKTORA

30/01/2017.

Na osnovu Statuta Mešihata IZ-e Sandžaka i Statuta Sinan-begove medrese u Novom Pazaru, Upravni odbor raspisuje:

 

K O N K U R S

 za izbor direktora Sinan-begove medrese

 

Za direktora Medrese može da bude izabrano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

 

 

-         da se on i njegova porodica vladaju po islamskim načelima,

-         da je završio Medresu i islamski fakultet,

-         da ima najmanje pet godina radnog iskustva od kojih tri godine u prosvjetno-pedagoškoj struci,

-         da se odlikuje pedagoškim i organizacijskim sposobnostima,

-         da poznaje arapski jezik. 

 

Kandidat koji konkuriše za direktora Medrese uz prijavu na konkurs prilaže slijedeća dokumenta:

-        Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-        Potvrdu kojom dokazuje da ima naznačeno radno iskustvo

-        Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

-        Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

-        Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-        Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,

-        Kratku biografiju sa podacima u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

-        Uvjerenje o državljanstvu i

-        Izvod iz matične knjige rođenih.

 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Mandat direktora je 4 godine i može biti ponovo izabran na još jedan mandat.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu, Mešihat IZ-e Sandžaka, ul 1. maj br. 48/A 36300 Novi Pazar

 

 

                                                                                  UPRAVNI ODBOR

                                                                              SINAN-BEGOVE MEDRESE