Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Muhammedov, a.s., šemaili šerif II

16.12.2016.

Muhammed b. Sirin pripovijeda: "Kada smo jednom prilikom sjedili kod Ebu Hurejreta, Ebu Hurejre bijaše ogrnut sa dva lanena obojena ogrtaèa. On se useknu jedenim od njih, a zatim primijeti: Vidi, vidi! - Ebu Hurejre se useknu u laneni ogrtaè. Zaista ja sam padao u nesvijest u prostoru izmeðu minbera Allahovog Poslanika, a.s . , I Aišine, r.a., sobe. Tada bi neko prišao i stavio mi nogu na moj vrat misleæi da sam poludio. No, mene nije spopadalo ludilo nego je to bila samo glad."

Malik b . Dinar, r.a., pripovijeda: "Al lahov Poslanik, a.s. , se nikada nije najeo hljeba i mesa, izuzev kada bi nekoga ugostio."

N u'man b . Bešlr, r.a . , je govorio p rijateljima: "Zar ne jedete i ne pijete šta zaželite? Znam da Allahov Poslanik, a.s., nije imao ni najlošijih hurmi da napuni stomak."

Aiša, r.a., pripovijeda: "Mi, porodica Allahovog Poslanika, a.s. , provodili smo mjesec dana a da ne zapalimo vatru. Živjeli smo od hurmi i vode."

Ebu Talha, r.a . , prièa: "Požalili smo se Allahovom Poslaniku, a.s., na glad i pokazali smo mu kamen kojim smo pritisnuli stomak. On nam pokaza svoj stomak i ugledasmo dva kamena."

Ebu Hurejre, r.a. , kazuje: "Allahov Poslanik, a.s . , je izašao iz kuæe u vrijeme u koje ga obièno niko ne bi susretao. Ebu Bekr ga sustiže, i on ga upita: -Ebu Bekre, zašto si izašao? - izašao sam da se susretnem sa Allahovim Poslanikom, i da mu pogledam u lice i nazovem selam. Ubrzo doðe i Omer. - Zašto si izašao Omere? – zapita ga Poslanik, a.s. - Zbog gladi, Allahov Poslanièe - odgovori Omer. - l ja sam osjetio glad - reèe Poslanik, a.s. Krenuše skupa prema kuæi Ebu-l-Hejsema Ensarije koji je imao mnogo palmi i ovaca. Pošto ga ne zatekoše kod kuæe, Poslani k, a.s., zapita ženu: -Gdje ti je èovjek? - Otišao je da nam donese pitke vode - odgovori. U to stiže i Ebu-l-Hejsem sa velikom mješinom punom vode. On spusti mješinu, nazva selam i zagrli Allahovog Poslanika, a.s., a zatim im prostrije hasuru u polumraku . Ubrzo donese grozd hurmi i stavi ga p red Allahovog Poslanika, a.s. - Zar nam neæeš izabrati svježih hurmi? - upita ga Poslanik, a.s. - Allahov Poslanièe, ja želim da vi sami izaberete, svježih ili zrelih hurmi. Kada su pojeli hurme i napili se vode, Allahov Poslanik, a.s., reèe: - Tako mi Allaha, ovo je blagodat za koju æete biti pitani na Sudnjem dan u ! Hladovina, ukusne svježe hurme i hladna voda! Ebu-l-Hejsem ustade da pripremi ruèak. Allahov Poslanik, a.s., mu reèe: - Nemoj klati ovcu koja daje mlijeka.Ebu-l-Hejsem zakla janje, ispeèe ga i stavi pred njih. Kada su završili sa jelom, Allahov Poslan ik, a.s . , ga upita: - Imaš li slugu? - Nemam - odgovori. - Kada stigne roblje doði. Ubrzo nakon toga, Poslaniku, a.s., su dovedena samo dva roba i odmah pozva Ebu-l-Hejsema. - Odaberi kojeg hoæeš - reèe mu. - Allah ov Poslanièe, ti mi odaberi. - Savjetniku je ukazano povjerenje - reèe Poslanik, a.s . , - Uzmi ovoga, jer sam ga vidio kako klanja, I postupaj sa njim lijepo. Kada je Ebu-l-Hejsem stigao kuæi i isprièao ženi šta mu je rekao Allahov Poslanik, a .s. , ona mu reèe: - Oporuku Allahovog Poslanika, a.s., m ožeš izvršiti samo ako ga oslobodiš.- Slobodan je od sada - odgovori Ebu-l-Hejsem. Na to Allahov Poslanik, a.s., reèe: - Svakom poslaniku i svakom vladaru Allah je dao dvije vrste p rijatelja: prijatelje koji mu nareðuju dobro a sprjeèavaju ga od zla, I prijatelje koji mu samo propast žele. Koga Allah saèuva loših prijatelja saèuvan je!"

Uredio: Mirsad ef. Hasanoviæ


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis