Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Boj se Allaha gdje god bio

Imam Tirmizi bilježi hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Prenosi Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Boj se Allaha gdje god bio, poslije lošeg djela uradi dobro djelo, èime æeš ga izbrisati i lijepo postupaj prema ljudima! (Tirmizi) Citirani hadis ima univerzalnu poruku, jer u sebi sadrži naredbu bogobojaznosti, a potom naredbu èinjenja dobrih dijela, koje rezultira brisanjem loših djela i naredbu lijepog ponašanja prema ljudima. Allahovo, subhanehu ve te'ala, pravo kod Njegovih robova je da Ga se istinski boje i to je naredba upuæena svim ljudima od Adema, alejhis-selam, do posljednjeg èovjeka na Zemlji.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u dijelu 131. ajeta Sure En-Nisa':

...Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, naredili da se bojite Allaha...


Samo je Allah, dželle še'nuhu, Jedini dostojan da Ga se ljudi boje i strahuju od Njegove kazne na obadva svijeta, samo je On Jedini dostojan istinske hvale ljudi, jer samo Njemu pripadaju riznice nebesa i Zemlje i On ljude opskrbljuje bez raèuna i samo Njemu pripada pravo da ga ljudi obožavaju i pokornost Mu izražavaju, jer je On dostojan velièanja i uzdizanja i On je Gospodar svega.


Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u 102. ajetu Sure Alu Imran:
O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošæu i ne umirite drugaèije nego kao muslimani!

Ibn Mesud, radijallahu anhu, komentirajuæi citirani ajet, kaže: "Istinska bogobojaznost je da se Allahu pokornost bez grijeha ispoljava, da se On puno spominje i da Mu se puno zahvaljuje, bez nijekanja Njegovih blagodati." (Hakim)


Dakle, bogobojaznost je Allahova, dželle še'nuhu, naredba svim ljudima i to je oporuka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovom umetu.

Kada se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike obratio ashabima, dirljivim govorom, oni su pomislili da je to njegov oproštajni govor, pa rekoše: "Oporuèi nam nešto, Allahov Poslanièe!" Reèe: Preporuèujem vam bogobojaznost i pokornost, pa makar bio abesinski rob!


Ebu Bekr, radijallahu anhu, je jedne prilike kazao okupljenim muslimanima: "Savjetujem vam da se Allaha bojite i da Ga hvalite kako Njemu prilièi! Naðite mjeru izmeðu straha od Njegove kazne i nade u Njegovu milost i ustrajte u svojim dovama! Zaista je Allah pohvalio Zekeriju i njegovu porodicu rijeèima: ...oni su se trudili da što više dobra uèine i obraæali su Nam se u nadi i strahu i bili su Nam pokorni. ( Suretu El-Enbija; 90)


Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, je napisao svome sinu Abdullahu: "Zaista te ja savjetujem da se Uzvišenog Allaha bojiš! Ko se Njega boji, On ga štiti, ko Mu se pokori, On æe ga nagraditi i ko Mu zahvaljuje, On æe mu uveæati blagodat. Neka ti strah od Njega bude uvijek na umu i u dubini srca!"


Rijeèi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Boj se Allaha gdje god bio... aludiraju na to da se èovjek treba bojati Allaha tajno i javno, tj. i kada ga ljudi vide i ne vide, jer ga Allah, subhanehu ve te'ala, uvijek vidi i On je èovjeku odredio èuvare - pisare, koji bilježe ono što oni rade.


Imam Šafija veli: "Tri su stvari najteže èovjeku: 1) da udjeljuje kada je i sam u potrebi, 2) pobožnost u samoæi i 3) govoriti istinu pred onim od koga se nada i strahuje!"
Rijeèi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ...poslije lošeg djela uradi dobro djelo, èime æeš ga izbrisati..., aludiraju na to da vjernici svojim dobrim djelima brišu loša djela, pa zato se trudimo da èinimo što više dobrih djela, kako bi izbrisali naša loša djela.


U dva Sahiha bilježi se od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je neki èovjek poljubio neku ženu. Potom je došao Poslaniku, sallallahu aljehi ve sellem, i isprièao mu svoj sluèaj. Poslanik mu nije ništa odgovorio sve dok nije objavljen 114. ajet Sure Hud: I obavljaj namaz poèetkom i krajem dana i u prvim èasovima noæi! Dobra djela poništavaju hrðava. To je pouka za one koji pouku žele. Nakon toga Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pozva èovjeka i prouèi mu objavljeni ajet, nakon èega neko upita: "Da li to važi samo za njega?" Ne, to važi za sve ljude", odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim)


Omer ibn Abdu-l-Aziz je u jednoj svojoj hutbi rekao: "Ljudi! Ko od vas uèini dobro djelo, neka zahvali Allahu! Ko uèini loše djelo, neka zatraži oprost od Allaha i neka se pokaje!"

Rijeèi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ...i lijepo postupaj prema ljudima govore o odlikama i svojstvima bogobojaznosti bez kojih se ona ne može upotpuniti. Ona su spomenuta zasebno radi nužnosti njihova objašnjenja, jer mnogi ljudi misle da je bogobojaznost izvršavanje Allahovih naredbi, dok u isto vrijeme zanemaruju prava ljudi.


Mnogo je ljudi koji ispunjavaju obaveze prema Allahu, dželle ša'nuhu, priželjkujuæi Njegovu ljubav, Njega se boje i pokorni su Mu, ali pored toga, oni se nemarno odnose i potpuno zanemaruju ili uskraæuju prava drugih ljudi. Izvršavanje Allahovih i ljudskih prava je vrlo teško i to mogu postiæi samo poslanici i iskreni mu'mini.


Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Ahmed:
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najviše što æe ljude uvesti u džennet je bogobojaznost i lijepo ponašanje. (Ahmed)


U drugoj predaji koju bilježi imam Tirmizija stoji:

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najdraži od vas Allahu je najkorisniji ljudima, najdraža djela Allahu su radost koju doneseš muslimanu ili od njega otkloniš nevolju ili mu riješiš dug ili od njega otkloniš glad. Draže mi je da odem sa bratom muslimanom da mu pomognem, od toga da se zatvorim u džamiju u i'tikaf mjesec dana. (Taberani)


Braæo i sestre, slijedimo li sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu brige o drugim muslimanima i trudimo li se da u njihova srca unesemo radost i sreæu?
Braæo i sestre, bojmo se Allaha, subhanehu ve te'ala, natjeèimo se u dobru i budimo najljepšeg ahlaka!


Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nam pomogne da saèuvamo svjetlo islama, da nas uèini predvodnicima bogobojaznih i od onih koji slijede sunnet Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, da nas saèuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da našu djecu i potomke uèini radostima naših oèiju i srca! Molim Ga i da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u Džennetu nas poèasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin!


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis